Saadet Partisi,

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki kıstasların, Anayasanın 2. Maddesinde yazılı temel niteliklerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasına ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla sağlanmasına gayret gösterir. Milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret eder. Adaletin mülkün temeli olduğu ilkesi doğrultusunda gerçek bir hukuk devletinin oluşmasını hedefler.

İnsan Hakları ve Özgürlükler

Üzerinde insanlığın anlaştığı, çoğu uluslararası sözleşmelerde zikredilen ve tabii hukuka aykırı olmayan temel haklara, bütün insanlar doğuştan sahiptirler ve bu haklara dokunulamaz. Bu haklar insan onur ve haysiyetinin koruma zırhıdır. Saadet Partisi iktidarında, tüm sosyal ve siyasî organizasyonlar, bu doğal hakların korunmasına ve kullanılabilir olmasına hizmet edecektir.

Demokrasi

Saadet Partisi, herkesin saadetini istemekte, bunun da ancak barış ve kardeşlik, hürriyet, adalet, refah ve saygınlıkla mümkün olacağını idrak etmektedir. İnsan maddî ve manevî varlığı ile bir bütündür. Sosyal bir varlık olan insan diğer insanlarla birlikte oluşturduğu siyâsal ve sosyal organizasyonları yönetme hakkına sahiptir.

Hukukun Üstünlüğü

Temel esas, kaba kuvvetin değil, hakkın üstün tutulmasıdır. Saadet Partisi, insan haklarına dayalı demokratik devlet yapısı için, hukukun üstünlüğünü vazgeçilmez esas olarak görür.

Sosyal Devlet

Devlet, halka hizmet için vardır. Sosyal devlet, halkın bütününü gözeten; hizmetlerinde tüm halkın ihtiyaçlarını karşılamayı görev sayan devlettir. Sosyal devlet, refah ve gelir dağılımı bakımından da, zümrevi ve bölgesel dengesizlikleri giderecek tedbirlere öncelik verir. Saadet Partisi sosyal hakların elde edilmesini ve kullanılmasını, milletimizin tüm fertleri için sağlamayı görev sayar.

Ahlâk ve Maneviyat

“Yaşanabilir bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya”nın ancak ahlâk, mânevîyat ve adil bir düzen temeli üzerinde kurulacağına inanıyoruz. Bu nedenle Saadet Partisi olarak, güzel ahlakın kökleşmesini ve geliştirilmesini, toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve ülke fertlerinin saadete ulaşabilmesi için zorunlu görüyoruz.

Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya'yı birlikte kuralım